Item Detail
Item Name  LVG MAC-01-6*10
Brand  Hawai
Item Desc  Chm-0v0gast0010